Zpracování osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o aplikaci nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR)

 

Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje:

Advokátní kancelář:

JUDr. Dan Zwieb, advokát

IČ: 76473058, ev. č. ČAK: 15250

sídlem Březinova 524/31, 186 00 Praha 8 – Karlín

tel.: 222 969 343

e-mail: GDPR@akzwieb.cz

datová schránka: ka83k6c

Základní informace

 1. Advokáti advokátní kanceláře, její zaměstnanci i spolupracující advokáti jsou vázáni povinností mlčenlivosti o všech informacích, které získali při poskytování právních služeb. Takto získané informace nesmí být bez souhlasu klienta nebo bez výslovného zproštění mlčenlivosti advokáta sdělovány jiným subjektům mimo působnost advokátní kanceláře. Povinnost mlčenlivosti advokáta je blíže specifikována v zákoně o advokacii. Takto zákonem konstruovaná povinnost mlčenlivosti obsahuje řadu práv a především povinností, které GDPR ukládá subjektům zpracovávajícím osobní údaje, kteří zákonnou povinnost mlčenlivostí nemají. Tato mlčenlivost advokáta se vztahuje nejen na osobní údaje klienta, ale i na osobní údaje jiných osob, které klient advokátovi pro účely poskytnutí právní služby nebo v souvislosti s poskytovanou právní službou svěří. Stejným způsobem je chráněna i informace sdělená advokátovi v rámci dotazu zájemce o poskytnutí právní služby.

Zásady GDPR, kterými se advokátní kancelář řídí

 1. Advokátní kancelář zpracovává osobní údaje omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu nezbytně nutnou.
 1. V rámci poskytování právní služby jsou zpracovávány zejména tyto údaje klienta („klientské údaje“): jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, telefonní a e‑mailové kontakty, případně další údaje nutné pro poskytnutí právní služby.
 1. V rámci online poskytování právních služeb a při návštěvě webových stránek zájemcem o poskytování právních služeb jsou zpracovávány zejména tyto identifikačně-technické údaje: IP adresa, údaje o prohlížeči, údaje o kliknutích, údaje o chování a o čase stráveném na webových stránkách, lokační trackovací údaje. Uvedené údaje jsou souhrnně zpracovávány prostřednictví služby Google Analytics (jejímž poskytovatelem je společnost Google), Sklik (jejímž poskytovatelem je Seznam.cz) a analytických nástrojů sociální sítě Facebook a Twitter.
 1. Až na naprosté výjimky, které jsou nutné pro realizaci právní služby, nejsou zpracovávány citlivé údaje.
 1. Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem zajišťujícím jejich náležité zabezpečení a ochranu. Ochrana osobních údajů je realizována personálními i technickými opatřeními, zabraňujícími jejich úniku, zneužití nebo neoprávněnému zpracování.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

 1. Osobními údaji zpracovávanými na základě souhlasu jsou zejména informace získané na základě vyplnění online formuláře na webových stránkách www.akzwieb.cz, případně informace sdělené telefonicky nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.
 1. V rámci uvedeného formuláře nebo na základě telefonického kontaktu nebo kontaktu prostřednictvím prostředků elektronické komunikace uděluje zájemce o poskytnutí právní služby či klient souhlas s poskytnutím osobních údajů, aby jej advokátní kancelář mohla kontaktovat za účelem zpracování jeho poptávky nebo zodpovězení jeho dotazu.

Osobní údaje zpracovávané bez souhlasu

 1. Osobními údaji zpracovávanými i bez výslovného souhlasu jsou údaje získané v při jednáních o uzavření smluv o poskytování právních služeb nebo smluv vypracovaných v rámci poskytnutých právních služeb (zpracování smlouvy je předmětem poskytnutí právní služby).
 1. Dále se jedná o údaje, které jsou nutné pro plnění právních povinností advokátní kanceláře, např. v rámci účetní a daňové agendy, plnění archivačních povinností, povinnosti na základě zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML) atd.
 1. Dále se jedná o údaje nutné pro ochranu práv a oprávněných zájmů advokátní kanceláře, advokátů a jejich zaměstnanců, zejména údajů pro vedení sporové agendy.

Doba zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje poskytnuté klientem v rámci advokátem realizované právní služby nebo právních služeb jsou obsaženy v klientském spisu a dle stavovských předpisů jsou uchovávány po dobu pěti let ode dne, kdy bylo poskytování právních služeb nebo poskytnutí právní služby ukončeno.
 1. Pokud jiné právní předpisy stanoví delší délku doby pro uchování klientských údajů, jsou klientské údaje uchovávány po dobu stanovenou právními předpisy.
 1. Identifikačně-technické údaje jsou uchovávány po dobu maximálně jednoho roku.

Klientova práva na informace o zpracování osobních údajů

 1. Klient má právo od advokátní kanceláře požadovat informace, zda a v jakém rozsahu jeho osobní údaje advokátní kancelář zpracovává, po jak dlouhou dobu a jakým způsobem tak činí a jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zabezpečeny.
 1. Má-li klient za to, že jeho osobní údaje jsou nesprávné, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, má právo, aby advokátní kancelář tyto údaje bez zbytečného odkladu upravila, upřesnila, aktualizovala nebo doplnila.
 1. Klient má právo advokátní kancelář požádat o výmaz svých osobních údajů s výjimkou takových osobních údajů, jejichž uchovávání advokátní kanceláři ukládají stavovské nebo právní předpisy.
 1. Pokud se zájemce o poskytnutí právní služby nebo klient domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na webové schránce www.uoou.cz. Advokát je však i v případě takového oznámení vázán povinností mlčenlivosti a samotné oznámení advokáta povinnosti mlčenlivosti nezbavuje.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Zadání osobních údajů do kontaktního formuláře nebo sdělení osobních údajů prostřednictvím kontaktů dostupných na webových stránkách advokátní kanceláře www.akzwieb.cz se považuje za potvrzení, že si zájemce o poskytnutí právní služby nebo klient tyto informace přečetl, že s nimi souhlasí a že tím zároveň uděluje souhlas pro zpracování osobních údajů.
 1. V případě jakékoliv nejasnosti nebo jakéhokoliv dotazu týkajícího se zpracování osobních údajů, včetně odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo žádosti o jejich výmaz, je možné kdykoliv kontaktovat správce údajů, a to za použití kontaktů uvedených shora.

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).