Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb

OBSAH

 1. Úvodní ustanovení
 2. Definice pojmů
 3. Prohlášení klienta a poučení daná advokátem klientovi
 4. Předmět smlouvy o poskytování právních služeb a její uzavření
 5. Výpověď a odstoupení od smlouvy o poskytování právních služeb
 6. Základní charakteristika právních služeb poskytovaných na základě smlouvy o poskytování právních služeb
 7. Základní charakteristika návrhů a žalob v civilním řízení
 8. Základní charakteristika podání a úkonů v trestním řízení
 9. Ceny a účtování
 10. Závěrečná ustanovení
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi advokátní kanceláří JUDr. Dana Zwieba, ČAK 15250, IČ 76473058, DIČ 830904/3314, se sídlem Březinova 524/31, 186 00 Praha 8 – Karlín, včetně případných spolupracujících advokátů, a klienty, tj. fyzickými nebo právnickými osobami, které uzavírají s advokátní kanceláří smlouvu o poskytování právních služeb za pomoci elektronického webového online formuláře dostupného na webové stránce www.akzwieb.cz
 1. Tyto podmínky se vztahují na smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené za použití online formuláře specifikovaného v čl. I odst. 1 shora a jsou součástí každé takové smlouvy. Kde se ve smlouvě o poskytování právních služeb nebo ve zvláštní smlouvě o poskytování právních služeb hovoří o všeobecných obchodních podmínkách, má se za to, že se jedná o tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb (dále také jen „tyto podmínky“ nebo „obchodní podmínky“).
 1. Na smlouvy o poskytování právních služeb uzavřených mezi advokátní kanceláří a klientem jiným způsobem (dále jen „zvláštní smlouva o poskytnutí právní služby“) se tyto podmínky vztahují podpůrně v případě, že mezi advokátem a klientem nejsou v těchto zvláštních smlouvách o poskytování právních služeb stanoveny podmínky odchylné. V případě rozporu mezi těmito Všeobecnými obchodními podmínkami poskytování služeb a podmínkami sjednanými ve zvláštní smlouvě o poskytování právních služeb mají přednost podmínky sjednané ve zvláštní smlouvě o poskytování právních služeb.
 1. Ustanovení odchylná od těchto Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb je možné rovněž sjednat v nabídce právních služeb ze strany advokátní kanceláře – v takovém případě se taková ujednání stávají nedílnou součástí smlouvy o poskytování právních služeb. Takto sjednaná odchylná ustanovení mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb.
 1. Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb může advokátní kancelář zejména s ohledem na změnu právních předpisů nebo rozšíření, úpravu nebo změny portfolia služeb jednostranně doplňovat, opravovat nebo měnit. Všechny strany, kterých se tyto podmínky dotýkají, souhlasí s tím, že klient bude o změně těchto Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb informován formou zveřejnění novelizace těchto podmínek na internetových stránkách advokátní kanceláře, přičemž advokátní kancelář není povinna klientovi zasílat jednotlivá upozornění na změnu všeobecných obchodních podmínek. Klient má právo v souladu s § 1752 odst. 2 občanského zákoníku odmítnout změny všeobecných obchodních podmínek a smluvní vztah, který je změnou všeobecných obchodních podmínek dotčen, vypovědět, a to bez výpovědní doby, avšak pouze do jednoho měsíce od příslušné změny všeobecných obchodních podmínek. Výpověď smluvního vztahu dle tohoto ustanovení se však žádným způsobem nedotýká práva advokátní kanceláře na úhradu ceny sjednané ve smlouvě o poskytování právních služeb nebo zvláštní smlouvě o poskytování právních služeb.
 1. DEFINICE POJMŮ
  Pro účely těchto podmínek platí níže specifikované definice základních pojmů:
 1. Advokátní kanceláří nebo advokátem se rozumí advokátní kancelář JUDr. Dana Zwieba, ČAK 15250, IČ 76473058, DIČ 830904/3314, se sídlem Březinova 524/31, 186 00 Praha 8 – Karlín, popřípadě s touto advokátní kanceláří spolupracující samostatní advokáti, přičemž odpovědnost za služby poskytované těmito advokáty nese advokátní kancelář JUDr. Dana Zwieba.
 2. Webovými stránkami se rozumí webové stránky advokátní kanceláře dostupné z adresy https://www.akzwieb.cz
 3. Online formulářem se rozumí poptávkový formulář dostupný na webových stránkách advokátní kanceláře, jehož prostřednictvím mohou zájemci nezávazně poptat právní služby advokátní kanceláře.
 4. Zájemcem se rozumí osoba, která prostřednictvím online formuláře, popř. jinou formou elektronické komunikace, poptala právní služby advokátní kanceláře.
 5. Klientem advokátní kanceláře se rozumí osoba, která s advokátní kanceláří uzavřela smlouvu o poskytnutí nebo poskytování právních služeb, popřípadě zvláštní smlouvu o poskytování právních služeb.
 6. Smlouva o poskytnutí právní služby je smlouva uzavřená mezi advokátem a klientem, jejímž obsahem je poskytnutí konkrétní právní služby jednorázového charakteru. (např. jednotlivá konzultace, vyhotovení smlouvy, revize smlouvy, zpracování právního stanoviska nebo rozboru atp.). Smlouva o poskytnutí právní služby je uzavřena při splnění těchto podmínek: odsouhlasení Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, a současná úhrada zálohy na právní služby na základě zálohové faktury nebo formou online platby na účet advokátní kanceláře.
 7. Zvláštní smlouva o poskytnutí právní služby je smlouva uzavřená mezi advokátem a klientem, jejímž obsahem je poskytnutí konkrétní právní služby jednorázového charakteru a která je uzavřena odlišným způsobem než prostřednictvím online formuláře nebo jiné formy elektronické komunikace, zpravidla na míru konkrétním zvláštním potřebám klienta. Podmínky zvláštní smlouvy o poskytnutí právních služeb se mohou lišit od podmínek (běžné) smlouvy o poskytnutí právních služeb stanovenými těmito podmínkami. Zvláštní smlouva o poskytnutí právní služby je uzavřena při splnění těchto podmínek: odsouhlasení Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb nebo zvláštních podmínek stanovených zvláštní smlouvou o poskytnutí právní služby, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, a současná úhrada zálohy na právní služby na základě zálohové faktury nebo formou online platby na účet advokátní kanceláře.
 8. Kde se dále v těchto podmínkách hovoří o smlouvě o poskytnutí právní služby, má se za to, že se jedná i o zvláštní smlouvu o poskytnutí právní služby, neplyne-li z kontextu, že se jedná o podmínky určené výhradně pro režim zvláštní smlouvy o poskytnutí právní služby.
 9. Smlouva o poskytování právních služeb upravuje zpravidla převzetí zastoupení klienta za účelem poskytování komplexu právních služeb. Jejím předmětem je kompletní právní řešení daného problému klienta a nastavení cenových a dalších podmínek v mezi advokátem a klientem. Na základě této smlouvy zpravidla klient udělí advokátovi plnou moc za účelem právního zastoupení a činění veškerých úkonů v řešení dané věcí, a to v oblasti civilního nebo trestního práva. Podmínky smlouvy o poskytování právních služeb se mohou lišit od podmínek (běžné) smlouvy o poskytnutí právní služby stanovenými těmito podmínkami. Smlouva o poskytování právních služeb je uzavřena, není-li stanoveno jinak, oboustrannou akceptací dohodnutých smluvních podmínek.
 10. Kde se dále v těchto podmínkách hovoří o smlouvě o poskytnutí právní služby, má se za to, že se jedná i o smlouvu o poskytování právních služeb, a naopak kde se v těchto podmínkách hovoří o smlouvě o poskytování právních služeb, má se za to, že se jedná i o smlouvu o poskytnutí právní služby, neplyne-li z kontextu, že se jedná o podmínky určené výhradně pro jednu z uvedených smluv.
 11. Advokát si může při uzavření smlouvy o poskytnutí právní služby nebo zvláštní smlouvy o poskytnutí právní služby vymínit vlastnoruční podpis klienta, a to i úředně ověřený, nebo bližší identifikaci klienta, např. formou zaslání kopie/skenu průkazu totožnosti. V takovém případě zájemce nebo klient vysloveně souhlasí s uchováním těchto dokumentů v systémech advokátní kanceláře za současného dodržování příslušných zákonných ustanovení upravujících zacházení s těmito údaji.
 12. Normostranou se rozumí standardizovaná strana textu čítající 1 800 znaků včetně mezer mezi jednotlivými znaky. Kde se v těchto podmínkách hovoří o straně, rozumí se tím normostrana, pokud z kontextu nevyplývá něco jiného.
 13. Občanským zákoníkem („OZ“) se rozumí zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění.
 14. Mlčenlivostí advokáta se ve smyslu § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, rozumí povinnost advokáta zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, přičemž této povinnosti může advokáta zprostit pouze klient, a to písemnou formou.
 15. Právní službou se rozumí služba advokáta klientovi právního charakteru, a to jakýmkoliv způsobem, kterým je služba poskytnuta. Advokátní kancelář poskytuje klientům právní služby následujícími způsoby:
  1. Konzultacemi, které jsou poskytovány těmito formami:
   1. Telefonní hovor
   2. Videokonference
   3. Online konzultace formou audiovizuální komunikace nebo chatovací aplikace
   4. Písemná rada
   5. Osobní schůzka
  2.  Sepisem podání a kontrolou smluv, kterými se rozumí zejména:
   1. Kontrola smlouvy
   2. Kupní smlouva
   3. Darovací smlouva
   4. Smlouva o převodu družstevního podílu
   5. Advokátní úschova
   6. Nájemní smlouva
   7. Podnájemní smlouva
   8. Smlouva o zřízení věcného břemene
   9. Smlouva o vypořádání spoluvlastnictví
   10. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů
   11. Dohoda o úpravě poměrů k nezletilým dětem
   12. Prohlášení vlastníka budovy
   13. Smlouva o zápůjčce, nebo výpůjčce
   14. Smlouva o dílo
   15. Všeobecné obchodní podmínky
   16. Uznání dluhu
   17. Dohoda o narovnání
   18. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů
   19. Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
   20. Předžalobní výzva
   21. Předexekuční výzva
   22. Návrh na nařízení exekuce
   23. Návrh na povolení oddlužení
   24. Návrh na vydání předběžného opatření
   25. Neoprávněná výpověď
   26. Nevyplacená mzda
   27. Pracovní úraz, nemoc z povolání
   28. Nesprávný postup zaměstnavatele
   29. Návrh na propuštění z vazby
   30. Návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání
   31. Návrh na podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
   32. Účast advokáta při podání vysvětlení
   33. Přítomnost advokáta při výslechu obviněného a svědků
   34. Zahlazení odsouzení
   35. Žaloba na:
    • rozdělení spoluvlastnictví
    • dlužné nájemné
    • na vyklizení
    • rozdělení spoluvlastnictví
    • neplatnost převodních smluv
    • sporný nebo nesporný rozvod manželství
    • úpravu poměrů k nezletilým dětem (styk a/nebo výživné)
    • vypořádání společného jmění manželů
    • proti zaměstnavateli (neplatnost výpovědi, dlužné plnění)
  3. Převzetím právního zastoupení se rozumí udělení plné moci klientem advokátovi za účelem komplexního právního zastoupení v oblasti civilního nebo trestního práva.
 1. PROHLÁŠENÍ KLIENTA A POUČENÍ DANÁ ADVOKÁTEM KLIENTOVI
 1. Klient výslovně prohlašuje, že:
  1. ve věci není zastupován jiným advokátem, nebo v případě, že je jiným advokátem zastupován, tuto skutečnost advokátovi sdělí, přičemž zároveň bude informovat i svého stávajícího advokáta o konzultacích s advokátní kanceláří JUDr. Dana Zwieba;
  2. si není vědom, že by jeho zájmy byly v kolizi jiného klienta, kterého advokát zastupuje nebo mu poskytuje právní služby.
 1. Klient dále výslovně prohlašuje, že
  1. souhlasí bez výhrad s těmito Všeobecným obchodními podmínkami poskytování služeb a bere na vědomí, že jejich souhlas může vyjádřit i jen zaškrtnutím příslušného políčka souhlasu v online formuláři a/nebo úhradou zálohové faktury;
  2. souhlasí se zasíláním korespondence, včetně faktur, účtenek a jakýchkoliv jiných daňových dokladů elektronickou cestou na e-mailovou adresu jím uvedenou v online formuláři;
  3. souhlasí, že veškerá plnění protistrany nebo soudu na úhradu nákladů řízení budou hrazeny na účet advokáta, který je povinen následně tyto úhrady s klientem vyúčtovat, přičemž pokud bude mít vůči klientovi pohledávky, je oprávněn tato plnění proti pohledávkám klienta započítat;
  4. souhlasí, že v případě soudního či rozhodčího řízení bude advokát vždy v rámci uvedených řízení uplatňovat vůči protistraně nárok na náhradu nákladů řízení (ve všech stupních řízení) ve výši mimosmluvní odměny v souladu s platnou a účinnou právní úpravou dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. s připočtením DPH ve výši stanovené platným a účinným právním předpisem;
  5. souhlasí a dává výslovný pokyn k tomu, aby protistrana byla vyzývána k poskytování peněžitých plnění k rukám či na bankovní účet advokáta; tento souhlas a pokyn se vztahuje i na veškerá plnění, ke kterým bude protistrana vyzvána v rámci mimosoudního řešení věci;
  6. v případě, že protistrana poskytne advokátovi jakékoli plnění, vyjma advokátní úschovy, v době, kdy klient bude vůči advokátovi v prodlení se zaplacením řádně vyúčtované odměny za právní služby nebo vynaložených nákladů v souladu se smlouvou o poskytování právních služeb nebo zvláštní smlouvou o poskytování právních služeb, a to i ve věci nesouvisející s poskytnutým plněním protistrany, výslovně souhlasí s tím, že advokát je oprávněn si na svou pohledávku vůči klientovi z titulu odměny za právní služby či vynaložených nákladů jednostranně započíst protistranou poskytnuté plnění;
  7. souhlasí s registrací uživatelského účtu na webových stránkách advokáta;
  8. souhlasí s tím, že v případě smlouvy uzavřené distančním způsobem (např. prostřednictvím online formuláře, e‑mailu, telefonu) mohou být klientem požadované/poptané služby poskytnuty před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení – za takové situace bere klient na vědomí, že jako spotřebitel nemůže od takové smlouvy nebo její části odstoupit, a to v rozsahu již poskytnutých služeb.
 2. Klient bere výslovně na vědomí následující poučení advokáta:
  1. advokát není povinen a bez souhlasu klienta ani oprávněn ověřovat pravost, pravdivost nebo úplnost jím předkládaných informací, listin nebo jakýchkoliv klientem předložených důkazů;
  2. klient nesmí advokátovi poskytnout listiny, o nichž ví, že jsou nepravdivé, zfalšované nebo pozměněné, advokát neodpovídá za následky použití takových listin;
  3. pokud klient advokáta zmocní k určitému úkonu nebo pokud advokát na žádost klienta převezme jeho zastoupení, je klient povinen advokátovi bez zbytečného odkladu předat veškeré potřebné informace vztahující se k požadované právní službě, jakožto i veškeré relevantní dokumenty a jiné podklady, přičemž právě klient odpovídá za jejich správnost a úplnost;
  4. klient je povinen advokáta bez zbytečného odkladu informovat o podstatných změnách v jeho právech nebo povinnostech, zejména změně dlužníka nebo věřitele, změně obsahu nebo zajištění závazkového vztahu, změně vlastnictví předmětné věci, jakožto i o hrozící nebo vzniklé škodě, návrzích a žádostech třetích osob apod.;
  5. klient je advokátovi povinen poskytovat náležitou součinnost, za neposkytnutí nezbytné součinnosti se považují zejména tyto případy:
   • nereagování klienta na výzvy advokáta, jeho zástupců či zaměstnanců,
   • nesdělovaní, nepředávání a neposkytování advokátovi či jeho zástupcům ve stanovené lhůtě jimi požadovaných tvrzení klienta ve věci, důkazů k prokázání tvrzení, listin či jakýchkoliv jiných požadovaných informací,
   • bezodkladné nepřebírání doručované pošty od advokáta či jeho zástupců, a to zejména při osobním styku, poštovní přepravou, faxem, e-mailem či jakoukoliv další jinou formou;
  6. advokát není vázán právním názorem klienta a pokyny klienta, pokud jsou v rozporu se zákonem nebo stavovskými předpisy;
  7. pokud klient udělí advokátovi pokyny v rozporu s jeho doporučením nebo pokyny, které na základě poučení advokáta směřují proti zájmu klienta (ohrožují splnění klientem poptané právní služby nebo jím vytyčeného cíle) či jakkoliv ztěžují nebo maří postup advokáta při realizaci klientem poptané právní služby nebo jím vytyčeného cíle, a klient na splnění těchto pokynů i po poučení ze strany advokáta trvá, advokát je povinen i takový pokyn vykonat; klient však pro takový případ bere na vědomí, že advokát je oprávněn takové chování klienta vyhodnotit jako ztrátu důvěry ze strany klienta a poskytnutí právní služby nebo zastupování klienta jednostrannou výpovědí ukončit;
  8. klient není oprávněn jednat a činit právní úkony samostatně bez vědomí advokáta ve věcech, ve kterých advokáta zmocnil, a postupovat v předmětné právní věci svévolně;
  9. klient potvrzuje, že byl advokátem poučen, že v civilním soudním řízení je nutné uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do soudem stanovené lhůty (tzv. koncentrační lhůta), pokud nebyla lhůta stanovena, pak jen do skončení přípravného jednání, pokud nebylo nařízeno přípravné jednání, jen do skončení prvního soudního jednání ve věci; k později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům soud obecně nepřihlíží;
  10. smluvní strany se dále dohodly, že advokát neodpovídá za škodu způsobenou zmeškáním lhůt v insolvenčním, likvidačním či jiném řízení, kdy advokát není povinen případná řízení a lhůty evidovat; toto ustanovení se nepoužije, pokud je předmětem pomoci přímo zastoupení v těchto řízeních;
  11. klient, který je spotřebitel, bere na vědomí, že v případě spotřebitelského sporu je subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smluv, které klient v postavení spotřebitele uzavřel s advokátem, Česká advokátní komora se sídlem Národní 118/16, 110 00 Praha 1; její webová stránka je dostupná z odkazu www.cak.cz.
 1. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB A JEJÍ UZAVŘENÍ
 1. Předmětem smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené mezi advokátní kanceláří a klientem způsobem specifikovaným v čl. II odst. 1 písm. f), písm. g) a písm. i) je poskytnutí právní služby/právních služeb ze strany advokátní kanceláře klientovi dohodnutým způsobem a dohodnutého rozsahu. Klient je povinen zaplatit advokátní kanceláři za poskytnuté právní služby dojednanou odměnu.
 1. Advokátní kancelář poskytuje klientovi právní služby, které u ní klient poptá a ke kterým ho písemně zmocní. Konkrétní obsah právní služby vyplývá jednak z obsahu poptávkového online formuláře, ve kterém klient požadovanou službu specifikuje, případně z další e‑mailové komunikace mezi advokátem a klientem. Online formulář nemá bez dalšího povahu závazné objednávky, závaznou objednávku klient advokátovi potvrdí akceptací nabídky, ve které bude rámcový obsah právní služby specifikován, a současně úhradou faktury vystavené na základě této nabídky. Úhradou faktury se rozumí připsání finančních prostředků ve výši vyfakturované částky na účet advokátní kanceláře. Advokát je oprávněn kromě akceptace nabídky a úhrady zálohové faktury současně požadovat písemnou objednávku nebo plnou moc s úředně ověřeným podpisem klienta nebo třetí osoby, v jejíž prospěch má být právní služba poskytnuta. Stejně tak je advokát oprávněn klienta požádat o zaslání skenu průkazu totožnosti.
 1. Poskytnutí právní služby je možné dojednat osobně v sídle advokátní kanceláře nebo distančně elektronicky, telefonicky, online či prostřednictvím komunikačních aplikací.
 1. Klient bere na vědomí a výslovně souhlasí, že advokátní kancelář je v případě zálohové faktury na poskytnutí právní služby oprávněna vystavit zálohovou fakturu a její splatnost stanovit na tři dny, v případě vystavení ostatních faktur (jednorázových, průběžných, konečných) je advokátní kancelář oprávněna stanovit splatnost takové faktury na sedm dní.
 1. Klient bere výslovně na vědomí, že poskytnutí právní služby, jakožto i řádné plnění dle smlouvy o poskytování právních služeb, je podmíněno pravdivým a úplným vylíčením všech skutečností v rozsahu nezbytném pro posouzení klientova případu, dodáním všech advokátem vyžádaných podkladů a poskytnutím potřebné součinnosti ze strany klienta. Nesplní-li klient některou z uvedených povinností, má advokát právo smlouvu o poskytování právních služeb jednostranně vypovědět, a to bez výpovědní lhůty.
 1. Nebyla-li právní služba poskytnuta, advokát klientovi vrátí zálohu na poskytování právních služeb, a to na účet, ze kterého zálohu obdržel, neurčí-li klient výslovně jinak.
 1. Byla-li právní služba poskytnuta pouze v částečném rozsahu nebo došlo-li k výpovědi smlouvy ze strany advokátní kanceláře z důvodu specifikované v čl. V odst. 2 písm. j) těchto podmínek, je advokát oprávněn započíst zálohu na již poskytnutou právní službu/poskytnuté právní služby, a to dle rozsahu již poskytnuté právní služby zcela, nebo částečně.
 1. VÝPOVĚĎ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
 1. Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět bez uvedení důvodu a bez výpovědní lhůty.
 1. Advokát je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět bez výpovědní lhůty pouze z těchto důvodů:
  1. V případě, že na základě jednání klienta dojde ke ztrátě důvěry advokáta ke klientovi, a v případě, kdy je na základě jednání klienta zřejmé, že došlo ke ztrátě důvěry klienta k advokátovi.
  2. V případě prodlení klienta se zaplacením částky vyfakturované fakturou nebo zálohovou fakturou, a to i v případě neuhrazení jen části vyfakturované částky.
  3. Klient advokátovi poskytne listiny, o nichž ví, že jsou nepravdivé, zfalšované nebo pozměněné (čl. III odst. 3 písm. b) těchto podmínek).
  4. Klient bez zbytečného odkladu nepředá advokátovi potřebné informace vztahující se k požadované právní službě, jakožto i veškeré relevantní dokumenty a jiné podklady (čl. III odst. 3 písm. c) těchto podmínek).
  5. Klient advokáta bez zbytečného odkladu neinformuje o podstatných změnách v jeho právech nebo povinnostech, zejména změně dlužníka nebo věřitele, změně obsahu nebo zajištění závazkového vztahu, změně vlastnictví předmětné věci, jakožto i o hrozící nebo vzniklé škodě, návrzích a žádostech třetích osob (čl. III odst. 3 písm. d) těchto podmínek).
  6. Klient advokátovi neposkytuje řádnou součinnost (čl. III odst. 3 písm. e) těchto podmínek).
  7. Klient advokátovi udělí pokyny, které jsou v rozporu se zákonem nebo stavovskými předpisy (čl. III odst. 3 písm. f) těchto podmínek), a na realizaci těchto pokynů i po upozornění advokáta trvá.
  8. Klient advokátovi udělí pokyny v rozporu s jeho doporučením nebo pokyny, které na základě poučení advokáta směřují proti jeho zájmu (ohrožují splnění klientem poptané právní služby nebo jím vytyčeného cíle) či jakkoliv ztěžují nebo maří postup advokáta při realizaci klientem poptané právní služby nebo jím vytyčeného cíle, a klient na splnění těchto pokynů i po poučení ze strany advokáta trvá (čl. III odst. 3 písm. g) těchto podmínek).
  9. Klient jedná nebo činí právní úkony samostatně bez vědomí advokáta ve věcech, ve kterých advokáta zmocnil, v předmětné právní věci tak postupuje svévolně (čl. III odst. 3 písm. h) těchto podmínek).
  10. Klient odmítne akceptovat aktualizovaný rozsah (cenu) právních služeb za situace, kdy advokátní kancelář na základě klientem uvedených informací provede kalkulaci ceny právní služby, avšak v průběhu realizace právní služby dodatečně vyjde najevo, že bude třeba realizovat širší rozsah právní služby, než klient advokáta před uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb informoval, ačkoliv měl k dispozici informace, na základě kterých by advokátní kancelář před uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb stanovila kalkulaci poptávané právní služby v adekvátní rozsahu.
 2. Klient bere na vědomí výslovné poučení advokátní kanceláře, že je-li smlouva o poskytování právních služeb uzavřena mimo prostory advokátní kanceláře nebo distančním způsobem, pak v případě, že je klient spotřebitelem, má v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo od této smlouvy písemným způsobem bez uvedení důvodu odstoupit, a to do 14 dní od uzavření smlouvy o poskytování právních služeb. Písemné odstoupení je nutné adresovat do sídla advokátní kanceláře Březinova 524/31, 186 00 Praha 8 – Karlín nebo e-mailem na adresu advokátní kanceláře.
 1. S ohledem na povahu služeb, které mají být poskytovány na základě smlouvy o poskytování právních služeb, klient, který je spotřebitelem, okamžikem uzavření smlouvy o poskytování právních služeb výslovně žádá, aby mu byla právní služba poskytnuta před uplynutím čtrnáctidenní lhůty ode dne uzavření smlouvy o poskytování právních služeb. V případě, že advokát již právní služby započal realizovat nebo je již poskytnul, klient v takovém případě od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit nemůže.
 1. V případě výpovědi od smlouvy o poskytování právních služeb ze strany klienta nebo advokátní kanceláře klient výslovně ve smyslu ustanovení § 20 odst. 5 zákona o advokacii prohlašuje, že nepožaduje, aby advokát ve lhůtě 15 dní od výpovědi činil veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu.
 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PRÁVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB
 1. Základní charakteristika právních služeb uvedená v tomto článku se týká základních aspektů některých právních služeb specifikovaných v čl. II odst. 1 písm. o) těchto podmínek. Uvedená charakteristika platí v případě uzavření smlouvy o poskytnutí právní služby. Pokud klient s advokátní kanceláří uzavře zvláštní smlouvu o poskytnutí právní služby nebo smlouvu o poskytování právních služeb, bere na vědomí, že v těchto typech smluv mohou být podmínky nastaveny odchylně, než je specifikováno v těchto podmínkách – v takovém případě mají tyto podmínky pouze podpůrnou povahu.
 1. Ceny uvedené na webových stránkách u jednotlivých právních služeb jsou uvedeny včetně DPH a jsou pouze orientační, kalkulované pro poskytnutí právní služby v základním rozsahu tak, jak jej definuje tento článek podmínek. Kde se v tomto článku hovoří o rozsahu právní služby, má se na mysli základní rozsah právní služby. Klient bere na vědomí, že bude-li třeba poskytnout právní službu v širším rozsahu než v rozsahu základním, bude cena právní služby alikvotně navýšena, o čemž bude klient předem informován, aby tento rozsah (navýšenou cenu) mohl předem akceptovat.
 1. Pro veškeré služby specifikované v tomto článku obchodních podmínek platí, že součástí v tomto článku specifikovaných právních služeb není poradenství a konzultace spojená s tou kterou službou poskytnutá před jejím započetím. V rámci základního rozsahu právní služby advokátní kancelář před jejím započetím zejména neposkytuje konzultace v tom směru, je-li tak která právní služba (např. sepis smlouvy o převodu nemovitostí) popřípadě její typ (např. kupní smlouva X darovací smlouva X smlouva o bezúplatném převodu) nejoptimálnějším řešením situace klienta ani poradenství a konzultace k již realizované právní službě a případným následným krokům. Při poskytování právních služeb specifikovaných v tomto článku advokát postupuje toliko na základě informací poskytnutých klientem prostřednictvím online formuláře nebo poskytnutých písemně jiným způsobem, správnost, platnost ani validnost těchto informací advokátní kancelář není povinna a nebude žádným způsobem ověřovat a nenese tak žádnou odpovědnost za jejich případnou nesprávnost, nepřesnost, nebo nepravdivost. Do základního rozsahu právních služeb specifikovaných v tomto článku není zahrnuto studium listin poskytnutých klientem, je-li k poskytnutí právní služby prostudování listin nezbytné. Do základního rozsahu právních služeb specifikovaných v tomto článku obchodních podmínek patří pouze základní analýza na základě klientem poskytnutých informací, nikoliv zpracování právních rozborů. Předmětem právních služeb specifikovaných v tomto článku obchodních podmínek v jejich základním rozsahu není zpracování dalších dodatečných požadavků klienta či jeho připomínek, pokud tyto vycházejí z faktů nebo údajů, které klient advokátovi před započetím této právní služby nesdělil. V případě, že je předmětem právní služby nemovitost, není v této právní službě zahrnuta tvorba návrhu na vklad do katastru nemovitostí, pakliže není u uvedené právní služby explicitně uvedeno, že tato služba zpracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí obsahuje. Právní služba písemného charakteru je ukončena zasláním zpracovaného výstupu na e-mailovou adresu klienta.
 1. Písemná právní služba specifikovaná v tomto článku je zpravidla realizována do tří pracovních dnů od závazné objednávky klienta a po uhrazení faktury vystavené faktury za realizaci právní služby. Úhradou faktury se rozumí připsání vyfakturovaných finančních prostředků na účet advokátní kanceláře, a to v plné výši vyfakturovaných finančních prostředků. Lhůta pro realizaci právní služby/právních služeb nezapočne běžet dříve, než dojde k úhradě vyfakturovaných prostředků v plné výši.
 1. Telefonní hovor je právní služba poskytovaná prostřednictvím hlasové komunikace za pomoci telefonu nebo aplikací určených k hovoru. Telefonní hovor advokáta s klientem probíhá v předem domluveném termínu. Obsahem právní služby je jednorázová právní konzultace ohledně předem domluvené právní problematiky. Klient bere na vědomí, že účelem této právní služby je poskytnutí právní rady v jednodušších záležitostech, kdy advokát klientovi poskytne právní rady a zodpoví jeho konkrétní dotazy ohledně konkrétního právního problému. Realizace této právní služby se v žádném případě netýká zpracování právních analýz, stanovisek nebo rozborů, v rámci této právní služby advokát zásadně nepřezkoumává klientem specifikovaná rozhodnutí nebo listiny ani neposkytuje konkrétní rady za účelem vypracování smluvní dokumentace ze strany klienta. Advokát při poskytování této právní služby vychází pouze z informací sdělených předem klientem (ať už prostřednictvím online formuláře, nebo jiným písemným způsobem) a klient proto bere na vědomí, že advokát nemusí být schopen odpovědět na dodatečné dotazy klienta vznesené při realizaci samotné právní služby. Došlo-li ke zmeškání sjednaného termínu hovoru ze strany klienta, považuje se právní služba za poskytnutou, pokud se klient a advokátní kancelář nedohodnou jinak. Do základního rozsahu této služby není zahrnuto studium listin poskytnutých klientem, je-li k poskytnutí právní služby prostudování listin nezbytné. Základní a zároveň minimální časový rozsah konzultace činí 45 min., následné účtování probíhá za každou započatou čtvrthodinu.
 1. Online konzultace formou audiovizuální komunikace (videokonference) nebo prostřednictvím chatovací aplikace je právní služba poskytovaná prostřednictvím přenosu videa a hlasu s pomocí k tomu určených aplikací, a to v termínu smluveném s advokátem. Online komunikace advokáta s klientem probíhá v předem domluveném termínu. Základní a minimálně účtovaná doba online komunikace je 45 minut. Pro obsah této služby platí přiměřeně čl. VI odst. 4 shora. Do základního rozsahu této služby není zahrnuto studium listin poskytnutých klientem, je-li k poskytnutí právní služby prostudování listin nezbytné. Základní a zároveň minimální časový rozsah konzultace činí 45 min., následné účtování probíhá za každou započatou čtvrthodinu.
 1. Převzetí právního zastoupení klienta spočívá v poskytování komplexu právních služeb realizovaných na základě smlouvy o poskytování právních služeb, jehož předmětem je kompletní právní řešení daného problému klienta. V rámci této služby zpravidla udělí klient advokátovi plnou moc za účelem právního zastoupení a činění veškerých úkonů v řešení dané věcí, a to v oblasti civilního nebo trestního práva.
 1. Písemná rada je písemná právní služba poskytovaná písemně e-mailem. Jedná se o jednorázovou právní službu ve formě písemné odpovědi na konkrétní dotaz nebo soubor dotazů klienta, a to v rozsahu poloviny normostrany. Pro obsah této služby platí přiměřeně čl. VI odst. 4 shora.
 1. Osobní schůzka je právní služba poskytovaná při setkání klienta a advokáta v dohodnutém termínu, a to v místě sídla advokátní kanceláře. Obsahem služby je právní poradenství ve formě odpovědí na konkrétní otázky klienta, které klient advokátovi specifikuje předem písemně prostřednictvím online formuláře nebo jinou formou. Pro obsah této služby platí přiměřeně čl. VI odst. 3 shora. Minimální časový rozsah schůzky činí 45 minut od zahájení schůzky, po překročení této schůzky advokátní kancelář klientovi účtuje každých dalších započatých 15 minut.
 1. Kontrola smlouvy je jednorázová právní služba poskytována e-mailem spočívající v odborné kontrole právních dokumentů advokátem, především dohod, smluv, písemných podání, a to v rozsahu šesti normostran. V rámci této služby advokát klienta upozorňuje na právní rizika, která klientovi hrozí, a provádí dílčí změny právně vadných nebo pro klienta potenciálně rizikových ustanovení. Součástí této právní služby je zodpovězení krátkých, konkrétních dotazů klienta, služba je realizována zpravidla do tří pracovních dnů. Realizace této právní služby se v žádném případě netýká zpracování právních analýz, stanovisek nebo rozborů, v rámci této právní služby advokát zásadně nepřezkoumává klientem specifikovaná rozhodnutí nebo listiny, ani neposkytuje konkrétní rady za účelem vypracování smluvní dokumentace ze strany klienta. Advokát při poskytování této právní služby vychází pouze z informací sdělených předem klientem (ať už prostřednictvím online formuláře, nebo jiným písemným způsobem) a klient proto bere na vědomí, že advokát nemusí být schopen odpovědět na dodatečné dotazy klienta vznesené při realizaci samotné právní služby. Do základního rozsahu této služby není zahrnuto studium dalších listin poskytnutých klientem, je-li k poskytnutí právní služby prostudování listin nezbytné.
 1. Kupní smlouva je jednorázová právní služba, jejímž obsahem je sepis běžné kupní smlouvy bez vymezení zvláštních práv (např. předkupní právo, právo zpětné koupě atd.) nebo souvisejících právních závazků (např. zástavní právo, věcné břemeno, zákaz zcizení a zatížení atd.). V případě, že je předmětem kupní smlouvy nemovitost, není v této právní službě zahrnuta tvorba návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Běžnou kupní smlouvou se rozumí zejména kupní smlouva v rozsahu tří až šesti stran po zapracování individuálních informací poskytnutých klientem (údaje o účastnících, vymezení předmětu převodu atd.).
 1. Darovací smlouva je jednorázová právní služba, jejímž obsahem je sepis běžné darovací smlouvy bez vymezení zvláštních práv a povinnosti smluvní stran (např. povinnosti obdarovaného vůči dárci, podmínky vrácení nebo odvolání daru atd.) nebo souvisejících právních závazků (např. věcné břemeno, výhrada zpětného darování atd.). V případě, že je předmětem darovací smlouvy nemovitost, není v této právní službě zahrnuta tvorba návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Běžnou darovací smlouvou se rozumí zejména darovací smlouva v rozsahu tří až šesti stran po zapracování individuálních informací poskytnutých klientem (údaje o účastnících, vymezení předmětu převodu atd.).
 1. Smlouva o převodu družstevního podílu je jednorázová právní služba, jejímž obsahem je sepis běžné smlouvy o převodu členských práv v družstvu. Běžnou smlouvou o převodu družstevního podílu s rozumí smlouva v rozsahu do pěti stran po zapracování individuálních informací poskytnutých klientem (údaje o účastnících, vymezení předmětu převodu atd.). Do základního rozsahu této smlouvy nepatří vedlejší samostatná ujednání (např. samostatná dohoda o úplatě za převod družstevního podílu) ani tvorba nebo kontrola souvisejících dokumentů (např. kontrola stanov družstva ohledně podmínek převodu).
 1. Advokátní úschova je písemná právní služba, jejímž obsahem je zajištění úschovy finančních prostředků klienta na zvláštním úschovním účtu advokáta, který je oddělen od finančních prostředků advokáta, nebo úschova listin potřebných pro realizaci obchodní transakce, a to včetně studia listin s realizací úschovy souvisejících. Konkrétní podmínky advokátní úschovy jsou specifikovány ve smlouvě o advokátní úschově, kterou klient s advokátem uzavírá. Klient výslovně bere na vědomí, že k realizaci této služby potřebuje advokát kopii/sken průkazu klienta a druhé smluvní strany a že advokát je povinen v rámci realizace této služby po klientovi, ev. druhé smluvní straně, v souladu se směrnicí AML požadovat dodatečné informace, zejména týkající se původu v úschově deponovaných peněžních prostředků. Při neposkytnutí těchto údajů je advokát oprávněn od realizace advokátní úschovy odstoupit.
 1. Nájemní smlouva je jednorázová písemná právní služba, jejímž obsahem je sepis nájemní smlouvy v rozsahu do pěti normostran, a to se základními zákonnými náležitostmi. V základním rozsahu právní služby je zahrnuta telefonická konzultace v délce 30 minut. V základním rozsahu této právní služby není zahrnuto zpracování speciálních požadavků klienta. Klient bere vysloveně na vědomí, že v rámci požadavků na zapracování připomínek advokát do smlouvy zásadně nezapracuje takové připomínky klienta, které jsou v rozporu se zákonem nebo dobrým mravy nebo které mohou ohrozit zájem klienta, který nájemní smlouva sleduje.
 1. Podnájemní smlouva je jednorázová písemná právní služba, jejímž obsahem je sepis podnájemní smlouvy v rozsahu do pěti normostran, a to se základními zákonnými náležitostmi. V základním rozsahu právní služby je zahrnuta telefonická konzultace v délce 30 minut. V základním rozsahu této právní služby není zahrnuto zpracování speciálních požadavků klienta. Klient bere vysloveně na vědomí, že v rámci požadavků na zapracování připomínek advokát do smlouvy zásadně nezapracuje takové připomínky klienta, které jsou v rozporu se zákonem nebo dobrým mravy nebo které mohou ohrozit zájem klienta, který nájemní smlouva sleduje.
 1. Prověření nájemce je jednorázová právní služba spočívající v lustraci potenciálního zájemce za účelem ověření důvěryhodnosti a bonity v exekučním, insolvenčním, obchodním a živnostenském rejstříku, v rejstříků úpadců a na dostupných sociálních sítích. Realizováním této služby není garantována faktická bonita nájemce ani jeho bezproblémové chování po uzavření nájemního vztahu.
 1. Smlouva o zřízení věcného břemene je jednorázová písemná právní služba, jejímž obsahem je sepis smlouvy o zřízení věcného břemene v rozsahu do pěti normostran, a to se základními zákonnými náležitostmi. V základním rozsahu této právní služby je úprava jednoho věcného břemene pouze k jedné nemovitosti (kromě funkčně souvisejících pozemků a spoluvlastnických podílů na nich). Do této právní služby není zahrnuto získání nebo tvorba pokladů pro zřízení věcného břemene ani zajištění listin nebo rozhodnutí, které jsou podmínkou pro povolení vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí.
 1. Smlouva o vypořádání spoluvlastnictví je jednorázová písemná právní služba, jejímž obsahem je vypořádání spoluvlastnictví v rozsahu do pěti normostran, a to se základními zákonnými náležitostmi bez vymezení zvláštních práv a bez implementace souvisejících právních závazků (např. zástavní právo, věcné břemeno, zákaz zcizení a zatížení atd.). V případě že je předmětem kupní smlouvy nemovitost, není v této právní službě zahrnuta tvorba návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
 1. Prohlášení vlastníka budovy je písemná právní služba spočívající v sepisu dohody o rozdělení domu na jednotky, vymezení jednotek a vymezení společných prostor domu. Tato právní služba je vzhledem ke své složitosti a komplexnosti poskytována na základě zvláštní smlouvy o poskytování právních služeb.
 1. Smlouva o zápůjčce a smlouva o výpůjčce jsou jednorázové písemné právní služby, jejímž obsahem je zapůjčení zastupitelné věci (zápůjčka) nebo vypůjčení zuživatelné věci k jejímu dočasnému, bezplatnému užívání (výpůjčka), a to se všemi zákonnými náležitostmi v rozsahu do tří normostran. V základním rozsahu těchto služeb není zahrnuta implementace zajišťovacích instrumentů (např. zástavní právo, směnka atd.).
 1. Smlouva o dílo je jednorázová písemná právní služba, jejímž obsahem je sepis běžné smlouvy o dílo se všemi zákonnými náležitostmi v rozsahu do pěti normostran. V základním rozsahu není zahrnuta smlouva, jejím předmětem je jakákoliv stavba nebo autorské dílo. Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby nebo autorského díla, je výhradně řešena zvláštní smlouvou o poskytování právních služeb.
 1. Všeobecné obchodní podmínky je písemná právní služba spočívající v sepisu obchodních podmínek za účelem realizace podnikatelské činnosti v rozsahu do deseti normostran.
 1. Uznání dluhu je jednorázová písemná právní služba v rozsahu do jedné normostrany, jejímž obsahem je sepis dokumentu, ve kterém dlužník uznává svůj dluh co do důvodu a výše a zavazuje se jej do konkrétního data uhradit. Obsahem této služby v základním rozsahu není následné vymáhání dluhu v případě jeho neuhrazení nebo v případě prodlení dlužníka se splátkami.
 1. Dohoda o narovnání je jednorázová právní služba v rozsahu do dvou normostran, jejímž obsahem je deklarace sporných práv a závazků smluvních stran a následné nahrazení dosavadních práv nebo závazků právy nebo závazky novými, nespornými. Základním obsahem této právní služby není následné vymáhání nesplněného závazku.
 1. Dohoda o vypořádání společného jmění manželů je jednorázová písemná právní služba v rozsahu čtyř normostran, jejímž obsahem je rozdělení společného jmění manželů zaniklého právní mocí rozsudku o rozvodu manželství. V základním rozsahu této právní služby není provádění ocenění nebo propočtu majetkových hodnot jednotlivých položek zaniklého společného jmění manželů a modelace majetkového vypořádání takovým způsobem, aby tyto hodnoty byly pro oba účastníky (bývalé manžele) hodnotově srovnatelné.
 1. Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví je jednorázová písemná právní služba v rozsahu čtyř normostran, jejímž obsahem je zrušení a vypořádání majetku v podílovém spoluvlastnictví dvou a více spolumajitelů. V základním rozsahu této právní služby není provádění ocenění nebo propočtu majetkových hodnot jednotlivých položek zaniklého společného jmění manželů a modelace majetkového vypořádání takovým způsobem, aby tyto hodnoty byly pro všechny vypořádané spoluvlastníky hodnotově srovnatelné.
 1. Předžalobní výzva je jednorázová písemná právní služba v rozsahu do tří normostran, kterou je dlužník kvalifikovaným způsobem naposledy vyzván k úhradě svého dluhu pod hrozbou podání žaloby u soudu. Obsahem této služby v základním rozsahu není převzetí zastoupení advokátem a vypravení předžalobní výzvy prostřednictvím advokátní kanceláře. Nebude-li vysloveně ujednáno, že předžalobní výzvu po převzetí právního zastoupení zasílá advokát, pak klient zasílá předžalobní výzvu na své náklady, svým jménem a na svou odpovědnost.
 1. Předexekuční výzva je jednorázová písemná právní služba v rozsahu do dvou normostran, kterou je dlužník kvalifikovaným způsobem naposledy vyzván k úhradě svého dluhu přisouzeného pravomocným rozhodnutím soudu před podáním exekučního návrhu. Obsahem této služby v základním rozsahu není převzetí zastoupení advokátem a vypravení předexekuční výzvy prostřednictvím advokátní kanceláře. Nebude-li vysloveně ujednáno, že předexekuční výzvu po převzetí právního zastoupení zasílá advokát, pak klient zasílá předexekuční výzvu na své náklady, svým jménem a na svou odpovědnost.
 1. Neoprávněná výpověď je jednorázová právní služba v rozsahu do dvou hodin právní služby spočívající v právní analýze výpovědi ze strany zaměstnavatele, analýze nároku na odstupné a analýza dalších právních skutečností s výpovědí spojených a následný sepis výzvy zaměstnavateli se zpochybněním výpovědi a se sdělením, že zaměstnanec nadále trvá, aby ho zaměstnavatel zaměstnával. Při poskytnutí právní služby advokát zásadně vychází pouze z dokladů a ze skutečností sdělených klientem, jejich pravdivost nebo správnost nezkoumá. Předmětem této služby není výpočet výše odstupného, výpočet dovolené nebo výpočet výše dalších jakýchkoliv nároků, které by zaměstnanec vůči zaměstnavateli mohl požadovat.
 1. Nevyplacená mzda je jednorázová právní služba v rozsahu jedné hodiny právní služby spočívající v právní analýze klientovy situace, doporučení dalšího postupu vůči zaměstnavateli a sepis výzvy zaměstnavateli s výzvou k úhradě mzdy, popřípadě se sdělením o okamžitém zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. Při poskytnutí právní služby advokát zásadně vychází pouze z dokladů a ze skutečností sdělených klientem, jejich pravdivost nebo správnost nezkoumá. Předmětem této služby není výpočet dlužné mzdy, výpočet dovolené nebo výpočet výše jakýchkoliv dalších nároků, které by zaměstnanec vůči zaměstnavateli mohl požadovat.
 1. Pracovní úraz a nemoc z povolání je jednorázová právní služba v rozsahu jedné hodiny právní služby spočívající v právní analýze klientovy situace a doporučení dalšího postupu vůči zaměstnavateli. Při poskytnutí právní služby advokát zásadně vychází pouze z dokladů a ze skutečností sdělených klientem, jejich pravdivost nebo správnost nezkoumá. Předmětem této služby není výpočet nebo odhad výše nároků, které by zaměstnanec mohl vůči zaměstnavateli v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání požadovat.
 1. Nesprávný postup zaměstnavatele je jednorázová právní služba v rozsahu jedné hodiny právní služby spočívající v právní analýze klientovi situace a doporučení dalšího postupu vůči zaměstnavateli. Při poskytnutí právní služby advokát zásadně vychází pouze z dokladů a ze skutečností sdělených klientem, jejich pravdivost nebo správnost nezkoumá. Předmětem této služby není výpočet výše jakýchkoliv nároků, které by zaměstnanec vůči zaměstnavateli mohl požadovat.
 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA NÁVRHŮ A ŽALOB V CIVILNÍM ŘÍZENÍ
 1. Základní charakteristika právních služeb specifikovaná v tomto článku se týká základních aspektů některých právních služeb specifikovaných v čl. II odst. 1 písm. o) těchto podmínek. Uvedená charakteristika platí v případě uzavření smlouvy o poskytování právních služeb. Pokud klient s advokátní kanceláří uzavře zvláštní smlouvu o poskytování právních služeb (čl. II odst. 1 písm. g)), bere na vědomí, že v této zvláštní smlouvě o poskytování právních služeb mohou být podmínky nastaveny odchylně, než je specifikováno v těchto podmínkách – v takovém případě mají tyto podmínky pouze podpůrnou povahu.
 1. Ceny uvedené na webových stránkách u jednotlivých právních služeb jsou uvedeny včetně DPH a jsou pouze orientační, kalkulované pro poskytnutí právní služby v základním rozsahu tak, jak jej definuje tento článek obchodních podmínek. Kde se v tomto článku hovoří o rozsahu právní služby, má se na mysli základní rozsah právní služby. Klient bere na vědomí, že bude-li třeba poskytnout právní službu v širším rozsahu než v rozsahu základním, bude cena právní služby alikvotně navýšena, o čemž bude klient předem informován, aby tento rozsah (navýšenou cenu) mohl předem akceptovat.
 1. Pro veškeré služby specifikované v tomto článku obchodních podmínek platí, že součástí v tomto článku specifikovaných právních služeb není poradenství ani konzultace spojená s tou kterou službou poskytnutá před jejím započetím. V rámci základního rozsahu právní služby advokátní kancelář před jejím započetím zejména neposkytuje konzultace v tom směru, je-li ta která právní služba (např. žaloba), popřípadě její typ (např. žaloba na vydání věci vs. žaloba na zaplacení), nejoptimálnějším řešením situace klienta, ani poradenství a konzultace k již realizované právní službě a případným následným krokům. Při poskytování právních služeb specifikovaných v tomto článku advokát postupuje toliko na základě informací poskytnutých klientem prostřednictvím online formuláře nebo poskytnutých písemně jiným způsobem. Správnost, platnost ani validnost těchto informací advokátní kancelář není povinna a nebude žádným způsobem ověřovat a nenese tak žádnou odpovědnost za jejich případnou nesprávnost, nepřesnost nebo nepravdivost. Do základního rozsahu právních služeb specifikovaných v tomto článku obchodních podmínek není zahrnuto studium listin poskytnutých klientem, je-li k poskytnutí právní služby prostudování listin nezbytné. Do základního rozsahu právních služeb specifikovaných v tomto článku obchodních podmínek patří pouze základní analýza na základě klientem poskytnutých informací, nikoliv zpracování právních rozborů. Předmětem právních služeb specifikovaných v tomto článku obchodních podmínek v jejich základním rozsahu není zpracování dalších dodatečných požadavků klienta či jeho připomínek, pokud tyto vycházejí z faktů nebo údajů, které klient advokátovi před započetím této právní služby nesdělil. Právní služba písemného charakteru je ukončena zasláním zpracovaného výstupu na e-mailovou adresu klienta.
 1. Písemná právní služba specifikovaná v tomto článku je zpravidla realizována do pěti pracovních dnů od závazné objednávky klienta a po uhrazení faktury vystavené faktury za realizaci právní služby. Úhradou faktury se rozumí připsání vyfakturovaných finančních prostředků na účet advokátní kanceláře, a to v plné výši vyfakturovaných finančních prostředků. Lhůta pro realizaci právní služby/právních služeb nezapočne běžet dříve, než dojde k úhradě vyfakturovaných prostředků v plné výši.
 1. V základním rozsahu právních služeb uvedených v tomto článku není v žádném případě zahrnuto převzetí zastoupení advokátní kanceláří. Převzetí zastoupení advokátní kanceláří je možné sjednat před realizací právní služby uvedené v tomto článku nebo po její realizaci, a to zvláštní smlouvou o poskytování právních služeb. Advokátní kancelář při realizaci této právní služby v žádném případě nenese odpovědnost za včasnost podání návrhu nebo žaloby nebo za úspěch/neúspěch podaného návrhu nebo žaloby. Advokátní kancelář rovněž nenese odpovědnost za neunesení důkazního břemene nebo břemene tvrzení ze strany klienta, v jehož důsledku by soud návrh nebo žalobu zcela nebo zčásti zamítnul. Částečné nebo úplné zamítnutí žaloby nezakládá právo klienta na vrácení platby nebo slevu z uhrazené ceny právní služby.
 1. Návrh na nařízení exekuce je písemná právní služba v rozsahu do tří normostran spočívající v sepisu exekučního návrhu určeného soudnímu exekutorovi. Volba soudního exekutora náleží klientovi, ponechá-li klient volbu exekutora na advokátní kanceláři, bere klient zároveň na vědomí, že advokátní kancelář nemůže ručit za způsob, kterým soudní exekutor vymáhání plnění realizuje, ani za úspěch vymáhání plnění v exekučním řízení. V základním rozsahu této služby není výpočet dlužné částky, jestliže dlužník plnil částečně nebo ve splátkách.
 1. Návrh na povolení oddlužení je písemná právní služba spočívající v sepisu insolvenčního návrhu se všemi zákonnými náležitostmi a následné podání tohoto návrhu prostřednictvím advokátní kanceláře místně příslušnému insolvenčnímu soudu. V základním rozsahu této služby je kromě sepisu samotného návrhu i vytvoření relevantních prohlášení dlužníka, která je nutné k insolvenčnímu návrhu připojit. V základním rozsahu této služby není zjišťování počtu, povahy, původu ani výše klientových závazků ani získání podkladů k těmto závazkům nebo třídění těchto podkladů, jejich kompletace a přiřazení k tomu kterému závazku. Uvedenou službu je možné sjednat jako službu doplňkovou, a to za předem dohodnutých podmínek.
 1. Návrh na vydání předběžného opatření je písemná právní služba v rozsahu do tří normostran spočívající v sepisu návrhu, kterým má soud prozatímně upravit poměry nezletilého dítěte nebo účastníkovi řízení prozatímně přikázat, aby něco dal, konal nebo strpěl nebo naopak aby se nějaké činnosti zdržel či aby ji nekonal. Klient bere na vědomí, že s předběžným opatřením, které se netýká úpravy poměrů nebo výživy dítěte, je spojena povinnost úhrady peněžité jistiny na příslušný účet soudu, a to ve výši dle platných právních předpisů. Nebude-li jistota s podáním nebo ve lhůtě dodatečně stanovené soudem složena, soud návrh na vydání předběžného opatření odmítne. Pokud soud návrhu na předběžné opatření nevyhoví, pak jej usnesením zamítne. Odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatření nezakládá právo klienta na vrácení platby či slevu z uhrazené ceny právní služby.
 1. Žaloba zrušení nebo rozdělení spoluvlastnictví je písemná právní služba v rozsahu do tří normostran spočívající v sepisu žaloby se všemi zákonnými náležitostmi, jejímž obsahem je rozdělení nebo zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.
 1. Žaloba na dlužné nájemné je písemná právní služba v rozsahu do tří normostran spočívající v sepisu žaloby na vymáhání nájmu pronajaté věci se všemi zákonnými náležitostmi, jejímž obsahem je vymáhání dlužných nároků z titulu plateb nájemného a plateb na služby. V základním rozsahu této právní služby není zahrnuto vyčíslení (výpočet) toho kterého nároku v případě částečných plateb nájemce. V případě žaloby na dlužné nájemné za pronájem bytu není v základním rozsahu této právní služby zahrnuto ani přeúčtování služeb, které hradil vlastník osobě odpovědné za správu domu ani přezkoumávání způsobu vyúčtování nebo jeho správnosti ze strany vlastníka jednotky bytu jeho nájemci.
 1. Žaloba na vyklizení je písemná právní služba v rozsahu do tří normostran spočívající v sepisu žaloby na vyklizení bytové nebo nebytové jednotky se všemi zákonnými náležitostmi, jejímž cílem je uložení povinnosti osobě, která jednotku bez právního důvodu užívá, a vyklizení této jednotky.
 1. Žaloba na neplatnost převodních smluv je písemná právní služba v rozsahu do tří normostran spočívající v sepisu žaloby za účelem zpochybnění konkrétního právního úkonu spočívajícího v převodu movité nebo nemovité věci nebo obchodního či družstevního podílu. Svou povahou se jedná o žaloby určovací, kdy základním předpokladem úspěchu věci je prokázání projednání naléhavého právního zájmu. V základním rozsahu této právní služby není posouzení nebo analýza ze strany advokátní kanceláře, zda v konkrétním případě naléhavý právní zájem existuje či neexistuje.
 1. Návrh na rozvod sporný je písemná právní služba v rozsahu do tří normostran spočívající v sepisu návrhu na rozvod manželství s nutností uvést příčinu rozvratu manželství, kterou následně soud v řízení o rozvodu manželství zkoumá.
 1. Návrh na rozvod nesporný je písemná právní služba v rozsahu do tří normostran spočívající v sepisu návrhu na rozvod manželství bez nutnosti uvedení příčiny rozvratu manželství za situace, kdy spolu manželé více než šest měsíců nežijí a učinili dohodu (kterou mají soudem schválenu) o úpravě poměrů nezletilých dětí a o vypořádání společného jmění manželů. V základním rozsahu této služby není sepis dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí a sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů.
 1. Návrh na úpravu poměrů nezletilého je písemná právní služba v rozsahu do tří normostran spočívající v sepisu návrhu, kterým má soud stanovit režim péče o nezletilé dítě nebo již upravený režim péče změnit, nebo kterým má rozhodnout o výši výživného pro nezletilé dítě nebo již stanovené výživné změnit (snížit nebo zvýšit).
 1. Návrh na určení otcovství je písemná právní služba v rozsahu 3 normostran spočívající v sepisu návrhu, kterým má být určeno otcovství narozeného dítěte.
 1. Návrh na popření otcovství je písemná právní služba v rozsahu 3 normostran spočívající v sepisu návrhu, kterým má být popřeno otcovství narozeného dítěte.
 1. Návrh na vypořádání společného jmění manželů je písemná právní služba v rozsahu do tří normostran spočívající v sepisu návrhu žaloby, kterou má soud rozdělit společné jmění manželů zaniklé právní mocí rozsudku o rozvodu manželství. V základním rozsahu této právní služby není provádění ocenění nebo propočtu majetkových hodnot jednotlivých položek zaniklého společného jmění manželů a modelace majetkového vypořádání takovým způsobem, aby tyto hodnoty byly pro oba účastníky (bývalé manžele) hodnotově srovnatelné.
 1. Žaloba proti zaměstnavateli je písemná právní služba v rozsahu do tří normostran spočívající v uplatnění práva zaměstnance na plnění vůči zaměstnavateli u místně příslušného soudu. V základním rozsahu této služby není výpočet dlužných nároků vůči zaměstnavateli.
 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PODÁNÍ A ÚKONŮ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ
 1. Základní charakteristika právních služeb specifikovaná v tomto článku se týká základních aspektů některých právních služeb specifikovaných v čl. II odst. 1 písm. l) těchto podmínek. Uvedená charakteristika platí v případě uzavření smlouvy o poskytování právních služeb. Pokud klient s advokátní kanceláří uzavře zvláštní smlouvu o poskytování právních služeb (čl. II odst. 1 písm. g)), bere na vědomí, že v této zvláštní smlouvě o poskytování právních služeb mohou být podmínky nastaveny odchylně, než je specifikováno v těchto podmínkách – v takovém případě mají tyto podmínky pouze podpůrnou povahu.
 1. Ceny uvedené na webových stránkách u jednotlivých právních služeb jsou uvedeny včetně DPH a jsou pouze orientační, kalkulované pro poskytnutí právní služby v základním rozsahu tak, jak jej definuje tento článek obchodních podmínek. Kde se v tomto článku hovoří o rozsahu právní služby, má se na mysli základní rozsah právní služby. Klient bere na vědomí, že bude-li třeba poskytnout právní službu v širším rozsahu než v rozsahu základním, bude cena právní služby alikvotně navýšena, o čemž bude klient předem informován, aby tento rozsah (navýšenou cenu) mohl předem akceptovat.
 1. Pro veškeré služby specifikované v tomto článku obchodních podmínek platí, že součástí v tomto článku specifikovaných právních služeb není poradenství ani konzultace spojená s tou kterou službou poskytnutá před jejím započetím. V rámci základního rozsahu právní služby advokátní kancelář před jejím započetím zejména neposkytuje konzultace týkající se navazujících právních služeb, týkající se již realizovaných, plánovaných nebo možných kroků orgánů činných v trestním řízení ani nekonzultuje možné strategie obhajoby a dalších možných postupů klienta. Při poskytování právních služeb specifikovaných v tomto článku advokát postupuje toliko na základě informací poskytnutých klientem prostřednictvím online formuláře nebo poskytnutých písemně jiným způsobem, správnost, platnost ani validnost těchto informací advokátní kancelář není povinna a nebude žádným způsobem ověřovat a nenese tak žádnou odpovědnost za jejich případnou nesprávnost, nepřesnost nebo nepravdivost. Do základního rozsahu právních služeb specifikovaných v tomto článku obchodních podmínek není zahrnuto studium listin poskytnutých klientem, je-li k poskytnutí právní služby prostudování listin nezbytné. Do základního rozsahu právních služeb specifikovaných v tomto článku obchodních podmínek patří pouze základní analýza na základě klientem poskytnutých informací, nikoliv zpracování právních rozborů. Je-li dle tohoto článku obchodních podmínek poskytnuta právní služba písemného charakteru, je ukončena zasláním zpracovaného výstupu na e-mailovou adresu klienta. Má-li služba poskytovaná dle tohoto článku obchodních podmínek povahu osobní účasti advokáta při úkonu trestního řízení, určuje se její počátek časem, který byl pro konkrétní úkon stanoven, a je ukončena časem, kdy úkon byl úkon fakticky ukončen, přičemž advokát je oprávněn účtovat každou započatou půlhodinu právních služeb.
 1. V základním rozsahu právních služeb uvedených v tomto článku obchodních podmínek není náhrada cestovného a ztráty času advokáta při na cestě k realizaci úkonu právní služby, uvedené náklady jsou advokátem účtovány dle dohody s klientem nebo na základě platných právních předpisů.
 1. V základním rozsahu právních služeb uvedených v tomto článku není v žádném případě zahrnuto převzetí zastoupení (obhajoby) advokátní kanceláří. Převzetí zastoupení advokátní kanceláří je možné sjednat před realizací právní služby uvedené v tomto článku nebo po její realizaci, a to na základě zvláštní smlouvy o poskytování právních služeb. Advokátní kancelář při realizaci této právní služby v žádném případě nenese odpovědnost za včasnost nebo předčasnost podání písemného návrhu nebo za úspěch/neúspěch podaného návrhu. Částečné nebo úplné nevyhovění návrhu nezakládá právo klienta na vrácení platby nebo slevu z uhrazené ceny právní služby.
 1. Žádost o propuštění z vazby je písemná právní služba v rozsahu do tří normostran spočívající v sepisu žádosti místně příslušnému soudu o propuštění z vazby vazebně stíhané osoby. Základní součástí této právní služby není tvorba dokumentace, o kterou může být tato žádost opřena (např. záruka důvěryhodné osoby), nebo zajišťování listin a potvrzení, které mohou šanci na propuštění z vazby zvýšit.
 1. Návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání je písemná právní služba v rozsahu do tří normostran spočívající v sepisu žádosti státnímu zástupci nebo soudu, která má za cíl, aby příslušný orgán trestní stíhání podmíněně zastavil. Základní součástí této právní služby není tvorba dokumentace, o kterou může být tato žádost opřena (např. záruka důvěryhodné osoby), nebo zajišťování listin, potvrzení a činění souvisejících úkonů, které mohou šanci na propuštění z vazby zvýšit.
 1. Žádost o zahlazení odsouzení je písemná právní služba v rozsahu do dvou normostran spočívající v sepisu žádosti příslušnému soudu o výmaz údajů z rejstříku trestů. Základní součástí této právní služby není tvorba dokumentace, o kterou může být tato žádost opřena nebo zajišťování listin, potvrzení a činění souvisejících úkonů, které mohou šanci na zahlazení odsouzení zvýšit.
 1. Účast advokáta při podání vysvětlení je právní služba spočívající v osobní účasti advokáta při podání vysvětlení klienta u Policie České republiky, a to na základě plné moci udělené k realizaci této konkrétní právní služby. Klient bere na vědomí, že v rámci tohoto institutu trestního práva není v postavení obviněného, a proto jeho advokát oficiálně nemá právo klást otázky ani navrhovat policejnímu orgánu realizaci jakýchkoliv kroků. Advokát v rámci této služby dohlíží, aby postup policejního orgánu nevybočil z mezí daných trestním řádem, zejména aby nedocházelo k úskočným a návodným otázkám a aby byly protokolovány pouze ty skutečnosti a takovým způsobem, jak je klient policejnímu orgánu sdělil.
 1. Přítomnost advokáta při výslechu obviněného a svědků je právní služba spočívající v osobní účasti advokáta při výslechu klienta v postavení obviněného nebo svědků u Policie České republiky, a to na základě plné moci udělené k realizaci této konkrétní právní služby. Klient bere na vědomí, že v rámci tohoto institutu trestního práva je v postavení obviněného, a proto jeho advokát má právo klást otázky jemu i svědkům a navrhovat policejnímu orgánu realizaci dalších kroků v trestním řízení. Je-li takový návrh třeba písemně odůvodnit, není písemné odůvodnění takového návrhu součástí specifikované právní služby.
 1. CENY A ÚČTOVÁNÍ
 1. Ceny uvedené na webových stránkách s doložkou „již od“ nebo „od“ jsou pouze orientační a pro klienta nezávazné, kvalifikovaný odhad ceny konkrétní právní služby advokátní kancelář klientovi sdělí na základě informací, popř. podkladů, které od klienta obdrží prostřednictvím online formuláře nebo jiným písemným způsobem.
 1. Klient může za objednané služby zaplatit bezhotovostním převodem na účet advokátní kanceláře buď platební kartou nebo bankovním převodem prostřednictvím platební brány umístěné na webových stránkách………, nebo online bankovním převodem prostřednictvím internetového bankovnictví klienta. Hotovostní platby jsou advokátní kanceláří akceptovány pouze za okolnosti zvláštního zřetele hodné na straně klienta (zpravidla na základě objektivní nemožnosti realizovat bezhotovostní platbu).
 1. Není-li ve smlouvě o poskytnutí právních služeb nebo na faktuře uvedeno jiné číslo účtu, je účet advokátní kanceláře pro realizaci bezhotovostních plateb 2100490405/2010.
 1. Není-li vysloveně dohodnuto jinak, pak úhrada ceny za konkrétní právní službu nebo záloha na ni nebo záloha na budoucí poskytování právních služeb musí být klientem provedena vždy před započetím poskytování služeb ze strany advokátní kanceláře, resp. kteréhokoliv jejího advokáta. Před úhradou ceny není advokátní kancelář povinna objednanou službu zahájit nebo v další její realizaci pokračovat, a to i ve věcech, které nesnesou odkladu.
 1. Splatnost advokátní kanceláří vystavených faktur činí v případě zálohové faktury tři dny, v případě vystavení ostatních faktur (jednorázových, průběžných, konečných) je splatnost těchto faktur osm dní.
 1. V případě prodlení se splátkou faktury je advokát oprávněn k fakturované částce dofakturovat smluvní úrok z prodlení. Výše smluvního úroku z prodlení činí 0,1 % z fakturované částky, a to za každý den prodlení. V případě neuhrazení druhé faktury v datu splatnosti, dochází den následující po marném uplynutí lhůty splatnosti k automatické výpovědi smlouvy o poskytování právních služeb.
 1. Kde je u konkrétní právní služby uvedena hodinová sazba, má se za to, že se jedná o základní hodinovou sazbu, která může být advokátní kanceláří na základě okolností hodných zvláštního zřetele snížena nebo s ohledem na složitost věci nebo nutnost použití cizího jazyka zvýšena.
 1. Hodinová odměna je vždy účtovaná za každou i jen započatou půlhodinu právní služby na jednotlivě určeném úkolu, a to včetně promeškaného času.
 1. Kromě odměny náleží advokátovi i náhrada hotových výdajů spojených s poskytováním služeb, a to ke každému jednotlivému úkonu služby (režijní paušál dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. v platném znění) ve výši 300 Kč + DPH.
 1. V rámci hodinové sazby je advokátní kancelář oprávněna účtovat i telefonní nebo e-mailovou korespondenci s klientem bez ohledu na to, z jaké strany byla tato komunikace iniciována.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Práva a povinnosti neupravené smlouvou a těmito podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 85/1996 Sb. o advokacii a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
 1. Stane-li se kterékoliv z ustanovení těchto podmínek neplatným či neúčinným, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení těchto podmínek.
 1. Tyto podmínky jsou dostupné na webových stránkách advokátní kanceláře a nabývají účinnosti dne 1. října 2022.

 

Příloha

VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

JUDr. Dan Zwieb, advokát

Březinova 524/31

186 00 Praha 8 – Karlín

Oznámení o odstoupení od smlouvy o právní službě

Já, níže podepsaný: [JMÉNO A PŘIJMENÍ, DATUM NAROZENÍ],

trvale bytem [ADRESA UVEDENÁ V OBČASNKÉM PRŮKAZU],

oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy o poskytnutí právní služby uzavřené mezi mnou a advokátem JUDr. Danem Zwiebem dne [DOPLŇTE], na jejímž základě měl advokát [DOPLŇTE].

Číslo objednávky obdržené při uzavření smlouvy: [DOPLŇTE]

V [DOPLŇTE] dne [DOPLŇTE]

……………………………

(podpis, pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uvedený vzor lze zaslat těmito způsoby:

 • poštou na adresu JUDr. Dan Zwieb, advokát, Březinova 524/31, 186 00 Praha 8,
 • prostřednictvím online formuláře dostupného na………….
 • e-mailem na adresu office@akzwieb.cz
 • do datové schránky advokáta ID: ka83k6c

Kontakt

Kontaktní údaje

JUDr. Dan Zwieb, advokát
IČO: 764 73 058
ČAK: 152 50

Tel.: +420 222 969 343
Mob.: +420 603 275 839
E-mail: office@akzwieb.cz
Datová schránka: ka83k6c

Kancelář

Březinova 524/31
186 00 Praha 8 - Karlín

Advokátní kancelář se nachází v Karlíně, cca 50 metrů od zastávky tramvaje Urxova (linka 3, 8, 24). Cestujete-li metrem, můžete využít trasu B, zastávka Křižíkova (vzdálena cca 300 metrů) nebo zastávka Invalidovna (vzdálena cca 600 metrů). Do kanceláře pak můžete dojít pěšky nebo jet jednu zastávku tramvají (linka 3, 8, 24, zastávka Urxova).

Dovolujeme si informovat klienty - spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem ke smírnému vyřešení případného sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (další informace naleznete na webových stránkách tohoto pověřeného subjektu - www.cak.cz).